Rekrutacja

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Kępnie informuje iż , rodzice dzieci które zostały przyjęte do żłobka na miejsce od 1.09.2022 zobowiązani są dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 6.07.2022 dokument „ Potwierdzenie woli” . Nie złożenie tego dokumentu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku .

Druk dokumentu można pobrać ze strony lub w sekretariacie placówki (dzwonić na domofonie nr 9)

 

Dyrektor mgr Maria Boryczka

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

REKRUTUJĄCYCH DZIECI DO ŻŁOBKA

 

Dyrektor Żłobka informuje, iż od 30.05.2022r jest do pobrania wniosek o przyjęcie do Żłobka (na dole strony znajduję się plik do pobrania).

Dla Rodziców nie mających możliwości wydrukowania od dnia 01.06.2022 będzie możliwość pobrania wniosku w sekretariacie przedszkola.

 

 

UWAGA RODZICE !

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Kępnie informuje iż zapisy do żłobka na nowy rok szkolny 2022/23 odbywać się będą według następującego harmonogramu:

 

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

1.

Składanie deklaracji kontynuacji przez rodziców dzieci obecnie uczęszczających do żłobka

23 – 27.05.2022r.

2.

Wydawanie i przyjmowanie nowych wniosków dla kandydatów do żłobka na rok szkolny 2022/2023.

1.06. – 30.06.2022r

do godziny 15.00

3.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i weryfikacja wniosków

1.07.- 3.07.2022

4.

Ogłoszenie wyników naboru (lista umieszczona na tablicy informacyjnej w żłobku)

4.07.2022r.Wniosek o przyjęcie do żłobka wraz z kompletem załączników będzie można pobrać w sekretariacie oraz ze strony internetowej przedszkola www.przedszkolenr2.kepno.pl/ zakładka „Żłobek – Rekrutacja”PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU DO ŻŁOBKA MAJĄ:

  1. Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kępno.

  2. Dzieci obojga rodziców /opiekunów prawnych , którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Kępno; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego.

  3. Dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych pozostających w stosunku pracy, wykonujących zlecenie lub świadczących usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 k.c., uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

  4. Dzieci, które posiadają wykonane obowiązkowe szczepienia zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych.

  5. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.

  6. Dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin wychowujących troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a także dzieci niepełnosprawne.

  7. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do żłobka w roku, którego dotyczy nabór.

  8. Dzieci, których rodzeństwo jednocześnie ubiega się o przyjęcie do żłobka.POTWIERDZENIEM POWYŻSZYCH KRYTERIÓW SĄ:

1) oświadczenie o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno za wszystkich członków gospodarstwa domowego, w którym mieszka dziecko rekrutujące się do żłobka oraz zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno,

2) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające rozliczenie podatku dochodowego za miniony rok w Gminie Kępno,

3) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, ze szkoły, uczelni wyższej, CEIDG, zaświadczenie z KRUS o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie zleceniodawcy o wykonywaniu zlecenia lub świadczenia usługi na podstawie umów, o których mowa w art., 734 i art. 750 k.c.

4) oświadczenie dotyczące szczepień dziecka,

5) oświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,

6) oświadczenie o wielodzietności rodziny,

7) oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim,

8) oświadczenie o uczęszczaniu, bądź ubieganiu się o przyjęcie do żłobka rodzeństwa.

 

 

Dyrektor żłobka może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno o potwierdzenie tych okoliczności

Jeśli któryś z rodziców/opiekunów jest na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym należy dołączyć zaświadczenie z wyszczególnionym terminem przebywania na urlopie (Przebywa na urlopie rodzicielskim/wychowawczym do ………….(data)…….)

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Kępnie

/-/ mgr Maria BoryczkaScript logo