Rekrutacja

Drodzy Rodzice kolejna rekrutacja do żłobka przed nami .

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: https://www.przedszkolenr2.kepno.pl/ zakładka żłobek – aktualności aby dowiedzieć się co u nas słychać ciekawego .

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji . Zapraszamy

 

DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI ZNAJDUJĄ SIĘ NA SAMYM DOLE STRONY.

MOŻNA JE RÓWNIEŻ ODEBRAĆ W SEKRETARIACIE NASZEJ PLACÓWKI.

 

UWAGA RODZICE!

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Kępnie informuje iż zapisy do żłobka na nowy rok szkolny 2023/24 odbywać się będą według następującego harmonogramu:

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

1.

Składanie deklaracji kontynuacji przez rodziców dzieci obecnie uczęszczających do żłobka

22 – 26.05.2023 r.

2.

Wydawanie i przyjmowanie nowych wniosków dla kandydatów do żłobka na rok szkolny 2023/2024.

1.06.– 30.06.2023 r.

do godziny 15.00

3.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i weryfikacja wniosków

3.07.2023 r.

4.

Ogłoszenie wyników naboru (lista umieszczona na tablicy informacyjnej w żłobku lub telefonicznie)

4.07.2023 r.
(od godziny 11.00 do 16.00)

5.

Przyjmowanie potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki (dzieci przyjęte)

4.07.-6.07.2023 r.

6.

Uzupełnienie listy rekrutacyjnej (w przypadku rezygnacji kandydata)

7.07.2023 r.Wniosek o przyjęcie do żłobka wraz z kompletem załączników będzie można pobrać w żłobku oraz ze strony internetowej https://www.przedszkolenr2.kepno.pl/zakładce żłobek Rekrutacja do żłobka w dniu 1.06.2023r.

 

PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU DO ŻŁOBKA MAJĄ:

 

  1. Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kępno.

  2. Dzieci obojga rodziców /opiekunów prawnych , którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Kępno; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego.

  3. Dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych pozostających w stosunku pracy, wykonujących zlecenie lub świadczących usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 k.c., uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

  4. Dzieci, które posiadają wykonane obowiązkowe szczepienia zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych.

  5. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.

  6. Dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin wychowujących troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a także dzieci niepełnosprawne.

  7. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do żłobka w roku, którego dotyczy nabór.

  8. Dzieci, których rodzeństwo jednocześnie ubiega się o przyjęcie do żłobka.

 

POTWIERDZENIEM POWYŻSZYCH KRYTERIÓW SĄ:

1) oświadczenie o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno za wszystkich członków gospodarstwa domowego, w którym mieszka dziecko rekrutujące się do żłobka oraz zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno,

2) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające rozliczenie podatku dochodowego za miniony rok w Gminie Kępno,

3) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, ze szkoły, uczelni wyższej, CEIDG, zaświadczenie z KRUS o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie zleceniodawcy o wykonywaniu zlecenia lub świadczenia usługi na podstawie umów, o których mowa w art., 734 i art. 750 k.c.

4) oświadczenie dotyczące szczepień dziecka,

5) oświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,

6) oświadczenie o wielodzietności rodziny,

7) oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim,

8) oświadczenie o uczęszczaniu, bądź ubieganiu się o przyjęcie do żłobka rodzeństwa.

Dyrektor żłobka może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno o potwierdzenie tych okoliczności.


 

Jeśli któryś z rodziców/opiekunów jest na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym należy dołączyć zaświadczenie z wyszczególnionym terminem przebywania na urlopie (Przebywa na urlopie rodzicielskim/wychowawczym do ………….(data)…….)

 

Script logo