Rekrutacja

 

Drodzy Rodzice kolejna rekrutacja do przedszkola przed nami. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej aby dowiedzieć się co u nas słychać, jaka oferta edukacyjna została przygotowana dla dzieci w tym roku. Poniżej przedstawiamy harmonogram i ważne informacje dotyczące rekrutacji. Zapraszamy

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Informujemy, że wkrótce rozpocznie się rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny 2023/2024 :

W dniach od 6 lutego  2023r. do 17 lutego 2023r. rodzice uczęszczających przedszkolaków składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego. 

Deklaracje do pobrania od poniedziałku 6 lutego 2023r. ze strony internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja lub u wychowawców oddziału. Po wypełnieniu prosimy o zwrot deklaracji  do 17 lutego 2023r. Oddanie deklaracji w terminie gwarantuje miejsce w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym 2023/2024. Jeśli rodzic myśli o zapisaniu dziecka do innego przedszkola , to w naszym przedszkolu trzeba złożyć rezygnację z miejsca w przedszkolu i uczestniczyć w rekrutacji na zasadach tak jak nowe dzieci.

W dniach od 1 marca do 15 marca 2023r. rozpocznie się rekrutacja elektroniczna dla kandydatów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kępno na rok szkolny 2023/2024.

Od 1 marca (od godz. 8:00) dla Państwa dyspozycji, będzie uruchomiona strona rekrutacji pod adresem: www.kepno.przedszkola.vnabor.pl  na której rodzic loguje się, wybiera przedszkole, wypełnia wniosek. Wypełnione wnioski i podpisane przez dwóch rodziców przynosimy do przedszkola pierwszego wyboru. Wkładamy do skrzynki podawczej w hollu przedszkola. W systemie naboru elektronicznego istnieje możliwość podpisania wniosku podpisem elektronicznym poprzez profil zaufany . Podpisany elektronicznie przez obojga rodziców profilem zaufanym wniosek nie trzeba przynosić do przedszkola.

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami dostępnymi na tej stronie.

Kolejność zgłoszenia nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. O przyjęciu decyduje ilość zebranych punktów za spełnianie kryteriów ustawowych i kryteriów lokalnych.

Przy rejestrowaniu wniosku proszę wpisać adres poczty elektronicznej, będą tam kierowane przez system informacje o zakwalifikowaniu i przyjęciu dziecka .

Do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Kępno. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja po weryfikacji wniosków bierze pod uwagę kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość punktową – 120 pkt (zgodnie z art.131 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe):

 1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumentami potwierdzającymi powyższe kryteria są:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 • orzeczenie o niepełnosprawności,

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;

 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 , z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).

Oświadczenia potwierdza rodzic we wniosku, a dokumenty, o których mowa powyżej składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę: kryteria lokalne, które mają różną wartość punktową zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LX/406/2022 z 29 grudnia 2022r.

7 kwietnia 2023 r. od godziny 15 będą ogłoszone pierwsze wyniki postępowania rekrutacyjnego. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie dostępna w przedszkolu. Z systemu również otrzymacie państwo informację o tym czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola pierwszego wyboru , dziecko zakwalifikowane z innej preferencji lub dziecko niezakwalifikowane.

 

Obowiązkiem rodzica po zakwalifikowaniu do danego przedszkola jest złożenie w dniach :  od 11 kwietnia  2023r. od godz. 8 do 14 kwietnia 2023r. do godz.15  POTWIERDZENIA  WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Można dokonać potwierdzenia w systemie elektronicznie podpisując podpisem elektronicznym przez profil zaufany lub przesyłając załącznik - skan oświadczenia, lub osobiście złożyć w przedszkolu.  

NIE ZŁOŻENIE POTWIERDZENIA WOLI JEST RÓWNOZNACZNE  Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

Po złożeniu potwierdzenia woli system elektroniczny również poinformuje państwa wysyłając informację : dziecko przyjęte do przedszkola.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 17 kwietnia 2023r. o godz. 15

Poniżej umieszczamy następujące informacje :

Uchwała Nr LX/406/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 2022r w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kępno

 

Zarządzenie Nr 9 /2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełaniającego , w tym terminów składania dokumentów , na rok szkolny 2023/24 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kępno.

Dyrektor Przedszkola

mgr Maria Boryczka

Script logo