Rekrutacja

 

 

Uwaga Rodzice!

Informujemy, że od dnia 29.01.2024 r. będą wydawane deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wypełnione deklaracje należy oddać do 9.02.2024 r., wrzucając do zielonej skrzynki w holu przedszkola. Oddanie deklaracji w terminie będzie gwarancją miejsca dla dziecka w przedszkolu na nowy rok szkolny 2024/2025.

Jeśli rodzic myśli o zapisaniu dziecka do innego przedszkola, to w naszym przedszkolu należy złożyć rezygnację z miejsca w przedszkolu i uczestniczyć w rekrutacji na zasadach tak jak nowe dzieci (dokument wydawany w przedszkolu na prośbę Rodziców).

W dniach od dnia 1.03.2024 r. od godz. 8:00 do dnia 15 marca 2024 r. do godz. 15:00 rozpocznie się rekrutacja elektroniczna dla kandydatów do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kępno na rok szkolny 2024/2025.

Od 1 marca (od godz. 8:00) dla Państwa dyspozycji, będzie uruchomiona strona rekrutacji pod adresem: www.kepno.przedszkola.vnabor.pl na której rodzic loguje się, wybiera przedszkole, wypełnia wniosek. Wypełnione wnioski i podpisane przez dwóch rodziców przynosimy do przedszkola pierwszego wyboru. Wnioski przynosimy do sekretariatu przedszkola. W systemie naboru elektronicznego istnieje możliwość podpisania wniosku podpisem elektronicznym poprzez profil zaufany. Podpisany elektronicznie przez obojga rodziców profilem zaufanym wniosek nie trzeba przynosić do przedszkola.

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami dostępnymi na tej stronie.

Kolejność zgłoszenia nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola. O przyjęciu decyduje ilość zebranych punktów za spełnianie kryteriów ustawowych i kryteriów lokalnych.

Przy rejestrowaniu wniosku proszę wpisać adres poczty elektronicznej, będą tam kierowane przez system informacje o zakwalifikowaniu i przyjęciu dziecka.

Do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Kępno. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja po weryfikacji wniosków bierze pod uwagę kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość punktową – 150 pkt (zgodnie z art.131 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe):

1.    wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);

2.    niepełnosprawność kandydata;

3.    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4.    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5.    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6.    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7.    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumentami potwierdzającymi powyższe kryteria są:

·  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

·  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

·  orzeczenie o niepełnosprawności,

·  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;

·  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 , z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866).

Oświadczenia potwierdza rodzic we wniosku, a dokumenty, o których mowa powyżej składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę: kryteria lokalne, które mają różną wartość punktową zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LX/406/2022 z 29 grudnia 2022r.

8 kwietnia 2024 r. od godziny 15:00 będą ogłoszone pierwsze wyniki postępowania rekrutacyjnego. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie dostępna w przedszkolu. Z systemu również otrzymacie państwo informację o tym czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola pierwszego wyboru, dziecko zakwalifikowane z innej preferencji lub dziecko niezakwalifikowane.

Obowiązkiem rodzica po zakwalifikowaniu do danego przedszkola jest złożenie w dniach: od 9 kwietnia 2024 r. od godz. 8:00 do dnia 11 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00 POTWIERDZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Można dokonać potwierdzenia w systemie elektronicznie, podpisując podpisem elektronicznym przez profil zaufany lub przesyłając załącznik - skan oświadczenia lub osobiście złożyć w przedszkolu.

NIE ZŁOŻENIE POTWIERDZENIA WOLI JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

Po złożeniu potwierdzenia woli system elektroniczny również poinformuje państwa wysyłając informację: dziecko przyjęte do przedszkola.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 12 kwietnia 2024r. o godz. 15:00

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)bela 1).

 

Kryteria brane łącznie pod uwagę w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

L.p.

Określenie kryterium

Wartość punktowa kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium.

1.

Wielodzietność rodziny kandydata
(3 i więcej dzieci)

150

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych we wniosku.

2.

Niepełnosprawność kandydata

150

Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2021 r. poz. 573).

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

150

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

150

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

150

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

150

- Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

150

Kopia dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W tym etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr LX/406/2022 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 134) w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kępno.bela 2).

 

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

L.p.

Określenie kryterium

Wartość punktowa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

Kandydat uczęszczał w roku poprzedzającym rok szkolny, na który organizowany jest nabór, do żłobka znajdującego się pod tym samym adresem co przedszkole, do którego kandyduje.

50

zaświadczenie dyrektora żłobka

2.

Rodzeństwo kandydata:

a) kandyduje lub będzie kontynuować naukę w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, w przedszkolu do którego o przyjęcie ubiega się kandydat, lub

b) będzie kontynuować opiekę w żłobku znajdującym się pod tym samym adresem, co przedszkole, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat.

20

·  oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych we wniosku

3.

Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje się przedszkole, do którego kandyduje.

21

·  oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych we wniosku

4.

Odprowadzanie przez rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno za wszystkie zamieszkałe osoby pod wskazanym adresem

41

- oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno za wszystkich członków gospodarstwa domowego, w którym mieszka dziecko rekrutujące się do przedszkola oraz

- zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kępno;

5.

Dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych pozostających w stosunku pracy, wykonujących zlecenie lub świadczących usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 k.c., uczących się w rybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 8 punktów.

8

zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, ze szkoły, uczelni wyższej, CEIDG, zaświadczenie z KRUS o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie zleceniodawcy o wykonywaniu zlecenia lub świadczenia usługi na podstawie umów, o których mowa w art., 734 i art. 750 k.c.

 

Powyższe kryteria stosuje się również w postępowaniu uzupełniającym.

Wszelkie oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęcia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/25 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kępno.

 

Uwaga!

Wnioski składamy kompletne wraz z wymaganymi załącznikami

- zaświadczeniem z zakładu pracy o zatrudnieniu rodziców,

- oświadczeniem oraz zaświadczeniem z  Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie o odprowadzaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wszystkie zamieszkałe osoby,

- oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka,

- orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zaświadczenie z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska o odprowadzaniu opłaty  wydaje się za opłatą skarbową – 17 zł. Opłatę trzeba zrobić wcześniej i załączyć dowód wpłaty/przelewu z konta. Nr rachunku bankowego jest na wniosku. (wzór wniosku o wydanie będzie do pobrania ze strony  naboru ). Osobą wnioskująca jest podatnik - właściciel domu, w przypadku zamieszkania w bloku , wynajmowania wniosek składa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Prosimy żebyście Państwo nie czekali do ostatniego dnia na pozyskanie zaświadczenia z Wydziały Gospodarki - Ul. Kościuszki 9. Jeśli nastąpi kumulacja wniosków o jego wydanie, to może się zdarzyć, że będzie problem z wydaniem zaświadczenia w terminie. Brak załącznik powoduje utratę punktów za dane kryterium.

Script logo