Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współpraca ze środowiskiem lokalnym może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. Każda forma współpracy ze środowiskiem lokalnym służy promowaniu wychowania przedszkolnego, ukazywaniu walorów edukacji realizowanej przez przedszkole. Jest powodem zapraszania lokalnych mediów (telewizji, prasy), aby możliwa była szersza prezentacja wizerunku i działalności placówki na zewnątrz.

CELE GŁÓWNE:

  • integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym
  • promowanie osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i nauczycieli
  • podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców
  • włączenie Rodziców w życie przedszkola
  • kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej

Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:

  • chęci poznania świata
  • umiejętności komunikowania się z innymi
  • szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią
  • umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym
Script logo